Bendrabutis

Bendrabutis

                                                 KELMĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

                                           BENDRABUČIO DIENOS/SAVAITĖS REŽIMAS

DIENOS REŽIMAS                                                                         SAVAITĖS REŽIMAS

7.30 – 8.30      kėlimasis, mankšta, savitvarka.                                     PIRMADIENIS

8.30 – 8.55      pusryčiai.                                                                Savitvarkos diena.

9.00 – 14.50    pamokos.                                                                     ANTRADIENIS

13.05 – 13.25  pietūs.                                                                   Ekskursija, išvykų, užklasinio skaitymo diena.                                                                

13.25 – 16.15  logopedinės pratybos,                                                  TREČIADIENIS                                        

                        neformalaus ugdymo būreliai,                                   Sveikatingumo diena.                                

                        laisvalaikis (gryname ore)                                             KETVIRTADIENIS

                        I – X kl., lav., soc. įg. kl.                                           Popiečių, valandėlių diena.

14.50 – 16.00  miegas lav. kl.                                                            PENKTADIENIS                                                      

                        (pagal poreikį).                                                        Išvykimas į namus.                                                         

16.15 – 16.30  pavakariai.

16.30 – 17.00  laisvalaikis.                                                                 

17.00 – 17.40  auklėjamieji užsiėmimai.                                              

17.40 – 18.10  laisvalaikis.

18.10 – 19.10  gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai.                          

19.10 – 19.30  laisvalaikis (gryname ore).                                           

19.30 – 19.50  vakarienė.

19.50 – 21.00  laisvalaikis, tv. laidos,

                        savitvarka lav. – V kl.

21.00               miegas lav. – V kl.

19.50 – 21.30  laisvalaikis, tv. laidos

                          VI – X kl., soc. įg. kl.

21.30       savitvarka VI – X kl., soc. įg. kl.

22.00           miegas VI – X kl., soc. įg. kl.

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Kelmės specialiosios mokyklos Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau –Taisyklės) nustato Kelmės specialiosios mokyklos (toliau – Mokyklos) bendrabučio vidaus tvarką.
 3. Į Mokyklos bendrabutį mokiniai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pasirašius Priėmimo į bendrabutį sutartį, bei mokiniui pasirašytinai susipažinus su šiomis taisyklėmis.
 4. Specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems pedagoginė - psichologinė tarnyba nustatė vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius yra atleidžiami nuo mokesčio už maitinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-28.
 5. Bendrabutyje veiklą su mokiniais organizuoja auklėtojai. Naktį bendrabutyje budi naktinės auklės.
 6. Bendrabučiui inventorių pateikia direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, inventoriaus priežiūrą vykdo su mokiniais dirbantys auklėtojai.
 7. MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI
 8. Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams  Mokykla sudaro patogią aplinką mokytis, leisti laisvalaikį ir tenkinti  asmeninius poreikius, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”.
 9. Supažindina mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) su šiomis Mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
 10. Užtikrina bendrabučio patalpų švarą, savalaikį  remontą.
 11. Bendrabutyje prieinamoje ir matomoje vietoje talpina patalpų evakuacijos planus, įspėjamuosius ženklus.
 12. Suteikia pirminės sveikatos priežiūros pagalbą. 
 13. MOKINIŲ PAREIGOS
 1. Vykdyti bendrabučio darbuotojų nurodymus, neprieštaraujančius šioms Taisyklėms.
 2. Palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, taip pat bendro naudojimosi patalpose pagal sanitarinių higieninių normų reikalavimus.
 3. Laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų:

-  nekelti triukšmo (nuo 21.00 val. iki 7.00 val. bendrabutyje turi būti tylu),

- taip naudotis muzikine aparatūra, kad netrikdytų bendrabutyje ir aplinkinėse patalpose esančių žmonių darbo ir poilsio.

 1. Nepažeidinėti kitų bendrabučio gyventojų teisių.
 2. Laikytis elektrosaugos, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 3. Saugoti ir tausoti inventorių, taupiai vartoti energijos išteklius.

                 BENDRABUTYJE DRAUDŽIAMA

 

17.  Rūkyti;

18. Vartoti ir platinti alkoholinius gėrimus;

19. Laikyti, vartoti vaistus (be gydytojo paskyrimo), platinti narkotines ar psichotropines medžiagas;

20.  Savavališkai įleisti ar laikyti neregistruotus svečius;

21.   Lankytis svečiams, apsvaigusiems nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų;

22.   Triukšmauti, trikdyti tylą garsia muzika;

23.   Naudoti pirotechnines priemones ar sprogmenis;

24.   Savavališkai persikelti į kitą lovą;

25.   Savavališkai pernešti bendrabučio inventorių;           

26.   Gadinti bendrabutyje ar jo teritorijoje esančią įrangą ir inventorių;

27.    Teršti ar niokoti bendrabučio patalpas arba kiemą;

28.  Naudoti fizinį ir psichologinį smurtą;

29.  Žaisti azartinius žaidimus, vartoti  necenzūrinius žodžius;

30.  Pasisavinti svetimus daiktus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą mokykloje;

31.    Savavališkai atlikti bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo darbus ( kabinti paveikslus, lipdyti įvairius lipdukus ant baldų  ir  sienų );

Apie mokinį, kuris tyčia pažeidžia bendrabučio taisykles, informuojami: Mokyklos vadovai, Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupė, Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Apie netinkamą mokinio elgesį informuojami žodžiu arba raštu tėvai, globėjai, seniūnijų socialiniai darbuotojai.

Mokinio elgesiui keliant realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jis šalinamas iš  bendrabučio (įstatymu nustatyta tvarka).

 

Daugiau šioje kategorijoje: « Valgykla Dienos socialinė globa »
 • MSM-1
 • aikos
 • antras zingsnis
 • color4kids
 • eduka
 • erasmus
 • esff
 • etwinning
 • main-logo
 • sdfgdsgsgdsgdsfg
 • sppc
 • tapk

Apie mokyklą

Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.