ĮSAKYMAS DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2020 m. spalio 14 d.  Nr. A-990

Kelmė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-10-12 raštu Nr. (6-23 16.1.17E)2-79599 „Dėl COVID-19 ligos prevencijos priemonių taikymo Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje“, Kelmės rajono savivaldybės 2020-10-13 Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio protokolu Nr. VK-473 ir siekdamas apsaugoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) bei gyventojus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės bei užtikrinti neatidėliotinų funkcijų atlikimą:

 1. O r g a n i z u o j u Savivaldybės administracijos darbą, užtikrinant kuo mažesnį kontaktą su kitais asmenimis.
 2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Administracijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovus:

            2.1.1. užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą;

 • organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą savarankiškai sprendžiant dėl reikalingo darbuotojų kiekio fizinėje darbo vietoje, užtikrinant, kad tarp darbo vietoje sėdinčių darbuotojų būtų ne mažesnis kaip 1 metro atstumas arba darbo vietas atskirti pertvaromis, apriboti fizinį kontaktą tarp darbuotojų, jei kontaktas yra būtinas;
 • esant poreikiui, organizuoti susirinkimus, pasitarimus, prioritetą teikiant nuotoliniam būdui. Jeigu susirinkimai, pasitarimai organizuojami vienoje patalpoje, visi darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • informuoti pavaldžius darbuotojus, kad, turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, į darbą vykti draudžiama;
 • informuoti pavaldžius darbuotojus, kad darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, draudžiama dirbti įstaigoje;
 • lankytojus aptarnauti nuotoliniu būdu. Nesant tokiai galimybei, vykdyti išankstinę asmenų registraciją, riboti gyventojų patekimą į patalpas , užtikrinti, kad lankytojus aptarnaujantis darbuotojas dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

            2.1.7. informuoti pavaldžius darbuotojus, kad jie turi:

            2.1.7.1.laikytis griežtos rankų higienos (dažnai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis);

            2.1.7.2. vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną;

            2.1.7.3. laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

            2.1.7.4. vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus;

            2.1.8. darbuotojus, kurie informuoja, kad jiems darbo metu pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo;

            2.2. darbuotojus:

 • turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, į darbą nevykti;
 • darbe nuolat stebėti savo sveikatą;
 • darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų

ligų požymių, nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ir pasišalinti iš įstaigos. Toliau konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;

 • laikytis įstaigoje informaciniuose plakatuose ir stenduose pateiktų rekomendacijų ir

vykdyti 2.1.7. punkto nurodymus.

 1. N u r o d a u :
  • uždrausti  renginių bei susibūrimų organizavimą atvirose ir uždarose erdvėse;
  • ugdymo procesą 5–12 klasėms ir gimnazinėms klasėms organizuoti nuotoliniu būdu (spalio 26-30 dienomis mokiniai atostogauja);
  • Neformalųjį vaikų švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, edukacijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu – ugdymą stabdyti;
  • kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu organizavimo būdu, būrelių, klubų, studijų, meno kolektyvų veiklas stabdyti;
  • bibliotekose neteikti skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.), paslaugų;
  • dienos centrų veiklą vykdyti nuotoliniu būdu;
  • įvesti lankymosi stacionariose socialinės globos įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, draudimą. Gyventojų lankymas išimtinai galimas tik tenkinant mirštančiojo asmens poreikius;
  • į globos namus priimti tik asmenis iš gydymo įstaigos turint atliktą COVID-19 tyrimą;
  • gyventojus socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos, civilinės metrikacijos klausimais aptarnauti nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis;
  • uždrausti sporto ir fizinio aktyvumo renginių Kelmės rajone organizavimą;
  • stiprinti  infekcijų kontrolės priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  • sveikatos priežiūros įstaigose prioritetą teikti nuotolinėms paslaugoms;
  • raginti gyventojus laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija, apriboti gyventojų socialinius kontaktus, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes;
  • paslaugų teikimo vietose išlaikyti 2 metrų atstumą;
  • organizuoti suaugusių Kelmės rajono gyventojų ištyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso   infekcijos) įsteigiant mobilų punktą ir užtikrinant, kad būtų sudaryta galimybė kiekvienam Kelmės rajono gyventojui atlikti PGR molekulinį tyrimą;
  • rekomenduoti daugiabučių namų valdytojams organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų, laiptinių nuolatinę priežiūrą (valyti, dezinfekuoti ir kt.);
  • nutraukti rajone esančių pirčių, baseinų veiklą.
 2. P a v e d u:
  • Administracijos Turto valdymo skyriui:
  • sudaryti galimybę tinkamai darbuotojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į pastatą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti (arba padėti drėgmei atsparioje dėžutėje su nurodomu užrašu) darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas;
  • organizuoti dažnai liečiamų paviršių (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valymą paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
  • aprūpinti darbuotojus, esančius fizinėje darbo vietoje reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
 3. N u s t a t a u, kad įsakymas galioja iki 2020-10-31.
 4. P a s i l i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.

 Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                              Stasys Jokubauskas

 • MSM-1
 • aikos
 • antras zingsnis
 • color4kids
 • eduka
 • erasmus
 • esff
 • etwinning
 • main-logo
 • sdfgdsgsgdsgdsfg
 • sppc
 • tapk

Apie mokyklą

Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.